Portfolio

jez 032

DŘEVNICE – REKONSTRUKCE JEZU NA ŘECE

Posted Under:

Zahájení stavby: 2012
Ukončení stavby: 2013

Účelem této stavby je provedení rekonstrukčních prací na stávajícím objektu jezu. V rámci stavby bylo na objektu jezu provedena oprava přelivné hrany jezu, odtěžení nánosů nad jezem a nánosu v prostoru vývaru. Dále byly opraveny zdi na obou březích v podjezí a opraveny kaverny ve vývařišti a doplněny chybějící rozrážeče na konci vývařiště. Byly také sanovány nátrže na pravém břehu od jezu po most v Loukách. Součástí byla i oprava štěrkové propusti. Pro převedení toku řeky Dřevnice po dobu stavby byl v korytě toku, v prostoru od štěrkové propusti pro rozrážeče na konci vývařiště instalováno potrubí DN 800 v délce 20 metrů v počtu 2 kusů.

 

<< Zpět do portfolia